Peipsiääre vald kuulutas välja avaliku konkursi maakorraldaja ametikohale

Saada link Prindi PDF

1. TÖÖANDA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Registrikood: registreeritakse 02.01.2018.

Kontaktisik Jekaterina Aader

Kontakttelefon (+372) 745 2782

Kontaktisiku ametikoht: Kallaste linnasekretär

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


2. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: maakorraldaja

Teenistuskoha liik: ametnik

Asend struktuuris: keskastme spetsialist

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: majandusosakonna juhataja

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Teenistuskoha põhieesmärk: Valla territooriumil maareformi lõpuleviimine, maakorralduse ja maakasutusega seotud küsimuste lahendamine ning aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) juhtimine.

 

Kandideerimise tähtaeg: 27. detsember 2017 kell 17.00

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2018

Töötasu (bruto): 1150 eurot kuus


3. TEENISTUSÜLESANDED:

3.1. maa erastamise, tagastamise, kompenseerimise, hoonestusõiguse seadmise, munitsipaliseerimise ja riigi omandisse jätmise korraldamine ning selleks vajalike dokumentide ja õigusaktide ettevalmistamine, eelkõige:

1) maa ostueesõigusega erastamise ja hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute teostamine, juriidiliste toimikute koostamine;

2) õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisega seotud eeltoimingute teostamine, juriidiliste toimikute koostamine;

3) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekute koostamine;

4) erastatavate ja tagastatavate maade katastriüksuste moodustamisega seonduvate tööde koordineerimine, korraldamine, kooskõlastamine ja kontrollimine;

5) kaardimaterjalil katastriüksuse plaanide koostamine ja kooskõlastamine;

6) piiriprotokollide kooskõlastamine;

7) maa riigi omandisse jätmisega seotud tegevuste kooskõlastamine, linna seisukohtade ettevalmistamine;

8) maa omamise, kasutamise, maksustamise ja hindamisega seonduvate toimingute korraldamine, sh maa maksustamishinna määramise aktide koostamine;

3.2. maamaksukohustuslaste kohta arvestuse pidamine (sellekohaste nimekirjade koostamine, täiendamine ja muudatuste sisseviimine) ning vastavate andmete edastamine Maksu- ja Tolliametile (e-maksuameti kaudu);

3.3. valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamises osalemine;

3.4. valla maakinnistute registri (kinnistusraamatu) pidamine ja selles vajalike toimingute tegemine;

3.5. aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) kontrollimine, korrastustööde teostamine ning kohanimeregistrisse esitatud aadressiandmete ja kohanimede õigusaktides esitatud nõuetele  vastavusse viimine;

3.6. kohalike teede ja tänavate registri pidamine ja selles vajalike toimingute tegemine;

3.7. avaldustele, teabenõuetele ja järelepärimistele vastamine maaga seotud küsimustes;

3.8. osalemine maavaidluste lahendamisel;

3.9. maakorraldusega seotud õigusaktide eelnõude koostamine;

3.10. maareformiga, õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamisega ja kompenseerimisega jm maad puudutavate toimikute arhivaalide loetelu kehtestamine ja eelnimetatud vajalike andmete arhiveerimiseks ettevalmistamine;

3.11. kodanike nõustamine maakorralduslikes küsimustes;

3.12. oma valdkonna piires valla lehe (paber- ja veebilehe) materjali ja avalikustamiseks vajaliku teabe kogumine ja edastamine valla lehe ja sotsiaalvõrgustike toimetajale kokkulepitud tähtajaks;

3.13. osalemine vallavalitsuse või -volikogu poolt moodustatud komisjonide töös ning oma küsimuste juures vallavolikogu ja -valitsuse istungitel;

3.14. oma pädevuse piires teabenõuetele ja kirjadele vastamine;

3.15. vallavanema või majandusosakonna juhataja poolt esitatud ühekordsete seaduslike ülesannete täitmine;

3.16. muude ülesannete täitmine, mis tulenevad seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, valla põhimäärusest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktidest.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.
4. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase: keskharidus

Teadmised ja oskused:

 • teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
 • teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase);
 • teenistujal peab olema arvuti kasutamise oskus tasemel, mis võimaldab tema teenistusülesannete nõuetekohast täitmist (interneti kasutamine, kontoritarkvara, andmebaaside haldus, e-posti kasutamine).

Muud nõuded: kasuks tuleb vene keele oskus, B kategooria juhiload  ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Lisainfo:


5. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 13. detsember – 27. detsember 2017

Konkursi viib läbi ja kanditaatide ametikohale sobivust hindab kolmeliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre vallavanema 11.12.2017 käskkiri nr 5 „Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine) vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 17.12.2017 määrusega nr 1 kehtestatud Ametnike värbamise ja valiku korrale.

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avalike konkursside dokumendivoor viiakse läbi 28.12.2017 kell 09.00 ja vestlusvoor kell 11.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all “Maakorraldaja konkurss“ Peipsiääre vallale Alatskivi Vallavalitsuse ametiasutuse kaudu aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 27. detsembril 2017 kell 17.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1) allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

3) haridust tõendavad dokumendid;

4) muud olulised andmed.

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. jaanuarist 2018.

Konkursi kohta annab informatsiooni Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader, tel (+372) 7 452 782, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

 

Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/maakorraldaja-1333658

 


Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Detsember 2017 18:50 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg