Peipsiääre vald kuulutas välja avaliku konkursi väärteomenetleja ametikohale

Saada link Prindi PDF

 

1. TÖÖANDA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Registrikood: registreeritakse 02.01.2018.

Kontaktisik Jekaterina Aader

Kontakttelefon (+372) 745 2782

Kontaktisiku ametikoht: Kallaste linnasekretär

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


2. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: väärteomenetleja

Teenistuskoha liik: ametnik

Asend struktuuris: keskastme spetsialist

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: vallavanem

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Teenistuskoha põhieesmärk: Valla haldusterritooriumil järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.


Kandideerimise tähtaeg: 27. detsember 2017 kell 17.00

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2018

Töötasu (bruto): 1150 eurot kuus


3. TEENISTUSÜLESANDED

Väärteomenetleja:

3.1. teostab järelevalvet seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;

3.2. teostab  järelevalvet kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle;

3.3. selgitab välja väärtegude toimepanijad;

3.4. esitab vallakantseleile registreerimiseks dokumendiregistris kodanikelt ja järelevalve ametnikelt väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe (avaldused, kaebused, vms);

3.5. vallavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel alustab väärteomenetlust või pädevuse puudumisel edastab materjalid pädevale kohtuvälisele menetlejale;

3.6. peab väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja teeb oma pädevuse piires väärtemenetluse alaseid kandeid;

3.7. väljastab väärteoteate esitajale väärteomenetluse alustamise või alustamata jätmise teate või teate materjalide edastamise kohta pädevale kohtuvälisele menetlejale vastavalt seaduse sätestatud nõuetele ja tähtaegadel;

3.8. teeb väärteoasjades otsused;

3.9. uuendab väärteomenetluse, kui hoiatustrahv ei ole tähtaegselt tasutud;

3.10. peab arvestust enda menetluses olevate väärteoasjade üle;

3.11. peab arvestust enda poolt läbiviidud järelevalve menetluse üle;

3.12. koostab ettekirjutusi ja rakendab sunniraha seaduses sätestatud alustel ja korras;

3.13. osaleb avaliku korra tagamisel;

3.14. kogub ja edastab oma valdkonna piires valla lehe materjali ja avalikustamiseks vajaliku teabe valla lehe ja sotsiaalvõrgustike toimetajale kokkulepitud tähtajaks;

3.15. osaleb vallavalitsuse või -volikogu poolt moodustatud komisjonide töös ning oma küsimuste juures vallavolikogu ja -valitsuse istungitel;

3.16. vastab oma pädevuse piires teabenõuetele ja kirjadele;

3.17. täidab ja lahendab muid tema vastutusvaldkonda kuuluvaid küsimusi ning õigusaktidega temale pandud või teenistuskohast tulenevaid kohustusi, sh vallavanema poolt antud ühekordseid ülesandeid.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.
4. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase: vähemalt keskharidus ja lõpetatud kutseõpe keskhariduse baasil politsei või piirivalve erialal või kõrgharidus

Teadmised ja oskused:

 • teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
 • teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase);
 • teenistuja peab suhtlustasandil valdama vene keelt;
 • teenistujal peab olema arvuti kasutamise oskus tasemel, mis võimaldab tema teenistusülesannete nõuetekohast täitmist (interneti kasutamine, kontoritarkvara, andmebaaside haldus, e-posti kasutamine).

Muud nõuded: kasuks tuleb B kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Lisainfo:

5. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 13. detsember – 27. detsember 2017

Konkursi viib läbi ja kanditaatide ametikohale sobivust hindab kolmeliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre vallavanema 11.12.2017 käskkiri nr 5 „Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine) vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 17.12.2017 määrusega nr 1 kehtestatud Ametnike värbamise ja valiku korrale.

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avalike konkursside dokumendivoor viiakse läbi 28.12.2017 kell 09.00 ja vestlusvoor kell 11.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all “Väärteomenetleja konkurss“ Peipsiääre vallale Alatskivi Vallavalitsuse ametiasutuse kaudu aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 27. detsembril 2017 kell 17.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1) allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

3) haridust tõendavad dokumendid;

4) muud olulised andmed.

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. jaanuarist 2018.

Konkursi kohta annab informatsiooni Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader, tel (+372) 7 452 782, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

 

Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/vaarteomenetleja-1333678


Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Detsember 2017 18:49 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg