Peipsiääre vald kuulutas välja avaliku konkursi haridus- ja noorsootööspetsialisti/osakonna juhataja ametikohale

Saada link Prindi PDF

 

1. TÖÖANDA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Registrikood: registreeritakse 02.01.2018.

Kontaktisik Jekaterina Aader

Kontakttelefon (+372) 745 2782

Kontaktisiku ametikoht: Kallaste linnasekretär

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


2. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja

Teenistuskoha liik: ametnik

Asend struktuuris: tippastme spetsialist/struktuuriüksuse juht

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: vallavanem

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Teenistuskoha põhieesmärk: haridus- ja kultuuriosakonna juhtimine ning haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna töötajate töö korraldamine ja koordineerimine.


Kandideerimise tähtaeg: 27. detsember 2017 kell 17.00

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2018

Töötasu (bruto): 1350 eurot kuus


3. TEENISTUSÜLESANDED

Haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja:

3.1. juhib haridus- ja kultuuriosakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;

3.2. informeerib osakonna töötajaid ja teenistujaid uutest normatiivaktidest, edastab teenistusvaldkonna informatsiooni;

3.3. korraldab koostöös vallavanemaga osakonna teenistujate nende teenistusülesannete täitmiseks vajalikud tingimused ning kontrollib osakonna teenistujate teenistusülesannete täitmist;

3.4. valmistab ette osakonna pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõud ja esitab need vastuvõtmiseks pädevale organile, koostab teenistusvaldkonda puudutava dokumentatsiooni, esindab osakonda teenistusvaldkonnas, allkirjastab ja säilitab dokumendid oma pädevuse piires;

3.5. teostab vallavanema käskkirjaga sätestatud korras osakonna teenistujate katseaja-, arengu- ja hindamisvestlused;

3.6. koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning noortekeskuste tööd  ning osaleb tegevuste analüüsimisel ja planeerimisel;

3.7. teostab järelevalvet  haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning noortekeskuste töö üle;

3.8. koordineerib ja kontrollib valla arengukava ja haridus- , kultuuri- , spordi- ja noorsootöövaldkonna õigusaktide koostamist ning annab nende valdkondade sisendi valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve eelnõusse;

3.9. vastutab osakonna eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest;

3.10. teeb koostööd täiskasvanuharidust võimaldavate haridusasutustega;

3.11. arendab ja koordineerib üleriigilist ja rahvusvahelist haridus-, kultuuri-, spordi-  ja noorsootööalast koostööd;

3.12. nõustab haridusasutusi  arengukavade koostamisel ja jälgib nende seotust sisehindamise tulemustega;

3.13. osaleb haridusasutuste võrgu analüüsimise protsessis ja teeb ettepanekuid ümberkorraldamiseks, sh annab sisendit haridusasutuste rekonstrueerimise küsimustes;

3.14. annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;

3.15. kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;

3.16. allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;

3.17. esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vallavanemale ning vallavalitsusele ja -volikogule;

3.18. teeb vallavanemale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töö- ning palgakorralduse kohta ja osakonna teenistujate tööalaseks koolitamiseks;

3.19. korraldab osakonna teenistujatega arenguvestlusi;

3.20. kirjutab alla osakonna vormistatud informatiivse sisuga märgukirjadele ja selgitustaotlustele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi osakonnavälistele teenistujatele ning vastab oma pädevuse piires teabenõuetele ja kirjadele;

3.21. oma valdkonna piires valla lehe (paber- ja veebilehe) materjali ja avalikustamiseks vajaliku teabe kogumine ja edastamine valla lehe ja sotsiaalvõrgustike toimetajale kokkulepitud tähtajaks;

3.22. täidab vallavanema poolt antud ühekordseid ülesandeid;

3.23. osaleb vallavalitsuse või -volikogu poolt moodustatud komisjonide töös ning oma küsimuste juures vallavolikogu ja -valitsuse istungitel;

3.24. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, valla põhimäärusest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktidest.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

4. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase: kõrgharidus

Töökogemus: vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

Teadmised ja oskused:

 • teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
 • teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase);
 • teenistuja peab suhtlustasandil valdama vene keelt;
 • teenistujal peab olema arvuti kasutamise oskus tasemel, mis võimaldab tema teenistusülesannete nõuetekohast täitmist (interneti kasutamine, kontoritarkvara, andmebaaside haldus, e-posti kasutamine).

Muud nõuded: kasuks tuleb B kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Lisainfo:

5. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 13. detsember – 27. detsember 2017

Konkursi viib läbi ja kanditaatide ametikohale sobivust hindab kolmeliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre vallavanema 11.12.2017 käskkiri nr 5 „Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine) vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 17.12.2017 määrusega nr 1 kehtestatud Ametnike värbamise ja valiku korrale.

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avalike konkursside dokumendivoor viiakse läbi 28.12.2017 kell 09.00 ja vestlusvoor kell 11.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all “Haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja konkurss“ Peipsiääre vallale Alatskivi Vallavalitsuse ametiasutuse kaudu aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 27. detsembril 2017 kell 17.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1) allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

3) haridust tõendavad dokumendid;

4) muud olulised andmed.

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. jaanuarist 2018.

Konkursi kohta annab informatsiooni Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader, tel (+372) 7 452 782, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .


Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/haridus-ja-noorsootoospetsialist-osakonna-juhataja-1333686


Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Detsember 2017 18:49 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg