Peipsiääre vald kuulutas välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Saada link Prindi PDF

 

1. TÖÖANDA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Registrikood: registreeritakse 02.01.2018.

Kontaktisik Jekaterina Aader

Kontakttelefon (+372) 745 2782

Kontaktisiku ametikoht: Kallaste linnasekretär

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


2. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: lastekaitsespetsialist

Teenistuskoha liik: ametnik

Asend struktuuris: tippastmespetsialist

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: sotsiaalosakonna juhataja

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Teenistuskoha põhieesmärk: lastekaitseseaduses, valla haldus- ja õigusaktides või muus õigusaktis sätestatud ülesannete täitmine ja täitmise korraldamine Peipsiääre valla ja selle haldusterritooriumil viibivate laste õiguste ja heaolu tagamisel.


Kandideerimise tähtaeg: 27. detsember 2017 kell 17.00

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2018

Töötasu (bruto): 1150 eurot kuus


3. TEENISTUSÜLESANDED:

3.1. lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise korraldamine, eelkõige:

3.1.1. lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas;

3.1.2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine valla haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;

3.1.3. abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;

3.1.4. perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;

3.1.5. kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku järelevalve korraldamine;

3.1.6. lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta;

3.1.7. riikliku järelevalve teostamise korraldamine;

3.1.8. vallavalitsuse laste ja perede komisjoni töös osalemine;

3.2. lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;

3.3. sotsiaalnõustamine ja juhtumiskorraldus lastekaitseküsimustes koostöös sotsiaalosakonna teenistujate ja töötajatega;

3.4. arvamuse andmine kohtule lapsevanemate vahelistes ja teistes vanema hooldusõigust puudutavates vaidlustes ning lapse huvide esindamine kohtus;

3.5. valdkondade ülese koostöö tegemine kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmasid;

3.6. oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja pädevale organile vastuvõtmiseks esitamine, teenistusvaldkonda puudutava dokumentatsiooni koostamine, teenistusvaldkonnas esindamine, dokumentide allkirjastamine ja säilitamine;

3.7. oma valdkonna piires valla lehe (paber- ja veebilehe) materjali ja avalikustamiseks vajaliku teabe kogumine ja edastamine valla lehe ja sotsiaalvõrgustike toimetajale kokkulepitud tähtajaks;

3.8. vallavalitsuse või -volikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine, lastekaitsetöö küsimustega seotud aruteludel osalemine ning viibimine oma küsimuste juures vallavolikogu ja -valitsuse istungitel;

3.9. oma pädevuse piires teabenõuetele ja kirjadele vastamine;

3.10. vallavanema või sotsiaalosakonna juhataja poolt esitatud ühekordsete seaduslike ülesannete täitmine;

3.11. muude ülesannete täitmine, mis tulenevad seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, valla põhimäärusest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktidest.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

4. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase: erialane ettevalmistus ja kõrgharidus. Teenistuja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.

Teadmised ja oskused:

 • teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
 • teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase);
 • teenistuja peab suhtlustasandil valdama vene keelt;
 • teenistujal peab olema arvuti kasutamise oskus tasemel, mis võimaldab tema teenistusülesannete nõuetekohast täitmist (interneti kasutamine, kontoritarkvara, andmebaaside haldus, e-posti kasutamine).

Muud nõuded: kasuks tuleb vene keele oskus, B kategooria juhiload  ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Lisainfo:


5. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 13. detsember – 27. detsember 2017

Konkursi viib läbi ja kanditaatide ametikohale sobivust hindab kolmeliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre vallavanema 11.12.2017 käskkiri nr 5 „Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine) vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 17.12.2017 määrusega nr 1 kehtestatud Ametnike värbamise ja valiku korrale.

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avalike konkursside dokumendivoor viiakse läbi 28.12.2017 kell 09.00 ja vestlusvoor kell 11.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all “Lastekaitsespetsialisti konkurss“ Peipsiääre vallale Alatskivi Vallavalitsuse ametiasutuse kaudu aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 27. detsembril 2017  kell 17.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1) allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

3) haridust tõendavad dokumendid;

4) muud olulised andmed.

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. jaanuarist 2018.

Konkursi kohta annab informatsiooni Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader, tel (+372) 7 452 782, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .


Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/lastekaitsespetsialist-1333684

Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Detsember 2017 18:49 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg