Peipsiääre vald kuulutas välja avaliku konkursi arendusspetsialisti ametikohale

Saada link Prindi PDF

 

1. TÖÖANDA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Registrikood: registreeritakse 02.01.2018.

Kontaktisik Jekaterina Aader

Kontakttelefon (+372) 745 2782

Kontaktisiku ametikoht: Kallaste linnasekretär

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


2. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: arendusspetsialist

Teenistuskoha liik: ametnik

Asend struktuuris: keskastme spetsialist

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: majandusosakonna juhataja

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201

Teenistuskoha põhieesmärk: valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava koostamise ja selle muutmise korraldamine ja koordineerimine, valla turismi alase tegevuse koordineerimine ja arendamine ning välisvahenditest rahastatavate projektide koostamine, esitamine ja juhtimine.


Kandideerimise tähtaeg: 27. detsember 2017 kell 17.00

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2018

Töötasu (bruto): 1300 eurot kuus


3. TEENISTUSÜLESANDED:

3.1. valla poolt valla arengu seisukohalt lahendamist vajavate vallaelu probleemide väljaselgitamine ja nende lahendamiseks vallavalitsusele ja -volikogule ettepanekute tegemine;

3.2. valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine;

3.3. valla arengukava koostamise ja muutmise korraldamine ja koordineerimine vastavalt seaduses ettenähtud tähtaegadele;

3.4. vallavalitsusele ja -volikogule, sh nende komisjonidele, valla arengut puudutavates küsimustes lähteülesannete andmine;

3.5. ettepanekute tegemine valla arengu eesmärkide tulemuslikumaks realiseerimiseks;

3.6. oma pädevuses olevate arengukavade, tööplaanide, õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide väljatöötamine ja vallavalitsusele ja -volikogule vastuvõtmiseks esitamine;

3.7. turismialase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, vormistamine ja levitamine;

3.8. turismiinfokeskuse töö koordineerimine:

3.9. regiooni esindamine turismimessidel;

3.10. valla osalusega siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimine (sh koostöö sõpruslinnade ja koostööorganisatsioonidega);

3.11. siseriiklikest, välis- ja rahvusvahelistest fondidest rahastamisvõimaluste leidmine;

3.12. välisvahenditest rahastatavate projektide juhtimine, eelkõige siseriiklike ja Euroopa Liidu või Euroopa ühenduste projektitaotluste (s.h KIK, EAS, LEADER, PRIA jt) koostamine ja vajadusel koostamise korraldamine, nende tähtaegne esitamine ning kontroll koos vastavate aruannete esitamisega (vajadusel koos vastava valdkonna spetsialistiga);

3.13. välisvahenditest rahastatavate projektide rahastamisvõimaluste infobaasi pidamine, info edastamine erinevatele sihtrühmadele;

3.14. riigisiseste ja rahvusvaheliste arengudokumentide menetluses valla esindajana osalemine, valla ettepanekute koostamine ja esitamine, lähtudes Peipsiääre valla arengudokumentidest ning vallavalitsuse ja -volikogu haldus- ja õigusaktidest;

3.15. vallavalitsuse nõustamine valla arengut puudutavates küsimustes;

3.16. suhtlemine ülal loetletud valdkondi puudutavates küsimustes teiste omavalitsuste, valitsusasutuste ja nende ühendustega siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;

3.17. oma pädevuse piires isikute nõustamine projektide kirjutamisel;

3.18. valla hallatavate asutuste poolt esitatavate projektide koordineerimine ja nende vastavuse kontrollimine etteantud normidele;

3.19. vastavalt vajadusele ja koostöös valdkondade juhtidega üldplaneeringus muudatuste sisseviimiseks ettepanekute tegemine;

3.20. projektipartnerite otsimine ning saadud info vahendamine Peipsiääre valla piirkonda ja Peipsiääre valla piirkonna kohta väljapoole;

3.21. mainekujunduse protsessi juhtimine ja nõustamine;

3.22. riigihangete materjalide ettevalmistamine ja hangete läbiviimine;

3.23. oma valdkonna piires valla lehe (paber- ja veebilehe) materjali ja avalikustamiseks vajaliku teabe kogumine ja edastamine valla lehe ja sotsiaalvõrgustike toimetajale kokkulepitud tähtajaks;

3.24. osalemine vallavalitsuse või -volikogu poolt moodustatud komisjonide töös ning oma küsimuste juures vallavolikogu ja -valitsuse istungitel;

3.25. oma pädevuse piires teabenõuetele ja kirjadele vastamine;

3.26. vallavanema või majandusosakonna juhataja poolt esitatud ühekordsete seaduslike ülesannete täitmine;

3.27. muude ülesannete täitmine, mis tulenevad seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, valla põhimäärusest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktidest.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

4. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase: keskharidus

Teadmised ja oskused:

 • teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
 • teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase);
 • teenistuja peab valdama inglise keelt tasemel, mis võimaldab täita teenistusülesandeid vastavalt ametijuhendile;
 • teenistujal peab olema arvuti kasutamise oskus tasemel, mis võimaldab tema teenistusülesannete nõuetekohast täitmist (interneti kasutamine, kontoritarkvara, andmebaaside haldus, e-posti kasutamine).

Muud nõuded: kasuks tuleb vene keele oskus, B kategooria juhiload  ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Lisainfo:

5. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 13. detsember – 27. detsember 2017

Konkursi viib läbi ja kanditaatide ametikohale sobivust hindab kolmeliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre vallavanema 11.12.2017 käskkiri nr 5 „Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine) vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 17.12.2017 määrusega nr 1 kehtestatud Ametnike värbamise ja valiku korrale.

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avalike konkursside dokumendivoor viiakse läbi 28.12.2017 kell 09.00 ja vestlusvoor kell 11.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all “Arendusspetsialisti konkurss“ Peipsiääre vallale Alatskivi Vallavalitsuse ametiasutuse kaudu aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 27. detsembril 2017 kell 17.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1) allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

3) haridust tõendavad dokumendid;

4) muud olulised andmed.

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. jaanuarist 2018.

Konkursi kohta annab informatsiooni Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader, tel (+372) 7 452 782, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .


Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/arendusspetsialist-1333689

Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Detsember 2017 18:48 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg