HALDUSREFORM

_________________________________________________________________________

HALDUSREFORM

_________________________________________________________________________

7.  juunil 2016a. võttis Riigikogu vastu haldusreformi seaduse, mis jõustus 1. juulil 2016. Haldusreformi seaduse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Selle eesmärgi elluviimiseks nähakse haldusreformi seadusega ette valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Haldusreformi rakendamisel lähtutakse ka riigivalitsemise reformi eesmärkidest riigihalduse korrastamisel, milleks on avalike teenuste hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ning kulude kokkuhoid.

Haldusreformi koduleht www.haldusreform.ee (Rahandusministeerium)

_________________________________________________________________________

ÜHINEMISE PÕHIALUSED, EESMÄRGID JA AEG

_________________________________________________________________________

Alatskivi valla, Kallaste linna, Peipsiääre valla, Vara valla ühinemine toimub 2017. aastal, kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Ühinemise eesmärk on ühinevate omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega koondatakse tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et aidata kaasa piirkonna tasakaalustatud arengule. Ühinemine võimaldab vähendada negatiivseid mõjusid senistes arengutes (ääremaastumise tasakaalustamine), parandada ühisvalla elanike elukvaliteeti ning arendada taristut.

29. jaanuaril 2016 tegi Alatskivi vallavolikogu ettepaneku Vara, Pala, Peipsiääre, Kasepää vallavolikogule ning Kallaste linnavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Alatskivi Vallavolikogu 29.01.2016 otsus nr 2). Ettepanekuga oli nõus vaid Vara vald (Vara Vallavolikogu 30.03.2016 otsus nr 6).

16. märtsil 2016 otsustas Kallaste Linnavolikogu keelduda nõusoleku andmisest Alatskivi Vallavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Alatskivi Vallavolikogu 29.01.2016 otsuse nr 2 „Ühinemisläbirääkimiste alustamine“ lisas esitatud eesmärgil ja asjaoludel (Kallaste Linnavolikogu 16.03.2016 otsus nr 5).

7. juunil 2016 võttis Riigikogu vastu haldusreformi seaduse, mis jõustus 1. juulil 2016.

17. juunil 2016 toimus Alatskivi, Vara, Kasepää, Kallaste ja Peipsiääre omavalitsuste juhtide ja volikogude esimeeste koosviibimine Alatskivil, kus otsustati, et Alatskivi vald teeb eelpool mainitud omavalitsustele kordusettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Pala vallast esindajat ei olnud.

29. juunil 2016 otsustas Alatskivi Vallavolikogu esitada kordusettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Pala vallale, Kasepää vallale, Peipsiääre vallale ja Kallaste linnale (Alatskivi Vallavolikogu 29.06.2016 otsus nr 57).

8. juulil 2016 soovitas Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon Alatskivi, Peipsiääre, Pala ja Vara vallal ning Kallaste linnal alustada ametlike ühinemisläbirääkimistega ühise valla moodustamiseks.

24. augustil 2016 nõustus Peipsiääre Vallavolikogu ühinemisläbirääkimistega Vara vallaga ja Kallaste linnaga (Peipsiääre Vallavolikogu 24.08.2016 otsus nr 31)

12. septembril 2016 nõustus Kallaste Linnavolikogu ühinemiläbirääkimistega Alatskivi vallaga ja tegi samasisulise ettepaneku Vara Vallavolikogule, Peipsiääre Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule, Pala Vallavolikogule ja Tartu Vallavolikogule (Kallaste Linnavolikogu 12.09.2016 otsus nr 34).

14. septembril 2016 nõustus Vara Vallavolikogu ühinemisläbirääkimistega Peipsiääre vallaga (Vara Vallavolikogu 14.09.2016 otsus nr 31)

12. oktoobril 2016 nõustus Vara Vallavolikogu ühinemisläbirääkimistega Kallaste linnaga (Vara Vallavolikogu 12.10.2016 otsus nr 32)

19. oktoobril 2016 keeldus Tartu Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamisest Kallaste linnaga põhjusel, et Tartu vald on juba alustanud läbirääkimised Tartu valla, Tähtvere valla ja Laeva vallaga ühinemiseks üheks omavalitsuseks (Tartu Vallavolikogu 19.10.2016 otsus nr 66).

Sellele järgnevate ühinemisläbirääkimiste tulemusel sooviti sõlmida Alatskivi valla, Kallaste linna, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu, mille eesmärgiks oli moodustada uus omavalitsusüksus.

Ühinemislepingu eelnõu (04.11.2016 seisuga)

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. VALLA kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava

Lisa 4. Investeeringuvajaduste loetelu

Lisa 5 .Ettevalmistusperioodi  tegevus- ja ajakava

Lisa 6. Alatskivi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7. Peipsiääre valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8. Vara valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9. Kallaste linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

_________________________________________________________________________

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE ESINDAJAD ERI VALDKONDADES

_________________________________________________________________________

14. oktoorbil 2016 moodustas Kallaste Linnavolikogu haldusreformi juhtkomisjoni ja valdkonnapõhised töörühmad Kallaste linna elanike huve esindamiseks ühinemisläbirääkimistes Alatskivi vallaga, Peipsiääre vallaga ja Vara vallaga (Kallaste Linnavolikogu 14.10.2016 otsus nr 35).

 

Juhtkomisjon:

Komisjoni esimees: Liidia Opikova, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 52 12 779

Komisjoni aseesimees: Gennadi Kulkov, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ,

tel 5668 4158

Komisjoni liige: Jekaterina Aadere-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 782


Töörühmad:

Komisjoni esimees: Jelena Lavrova, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 597

Komisjoni liige: Jekaterina Mark, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 5276 812

 

Spordi- ja tervishoiuvaldkond:

Komisjoni esimees: Malle Hilpus, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 558

Komisjoni aseesimees: Viktoria Ivanova, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 232

Komisjoni liige: Viktoria Arro, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 731

 

Sotsiaalvaldkond:

Komisjoni esimees: Malle Hilpus, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 558

Komisjoni aseesimees: Viktoria Ivanova, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 232

Komisjoni liige: Galina Sokolova, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 232

 

Majandus- ja finantsvaldkond

Komisjoni esimees: Endla Vaarend, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ,

tel 7452 548

Komisjoni aseesimees: Elina Visk, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 7452 548

Komisjoni liige: Liidia Opikova, , e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ,

tel 7452 598

 

Protokollid:

_________________________________________________________________________

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE KULGEMINE

_________________________________________________________________________

13. septembril 2016 toimus Vara vallas juhtkomisjonide ja töörühmade juhtide koosolek.

Koosoleku protokoll 13.09.2016

24. oktoobri 2016 haldusreformi juhtkomisjonide koosolekul lepiti kokku loodava valla nimes, valimisringkondade arvus esimestel volikogu valimistel ja ühinemislepingu muutmise regulatsioonis, ning arutati volikogu liikmete võimaliku arvu ja keskuse asukohta.

Juhtkomisjoni koosoleku protokoll 24.10.2016

1. novembril 2016 haldusreformi juhtkomisjonide koosolekul otsustati loodava valla volinike arvu ja keskuse asukoha üle,  arutati nelja omavalitsuse poolt pakutavaid struktuuri nägemusi ja haldusreformi elluviimise ajakava ning jagati ülesandeid.

Juhtkomisjoni koosoleku protokoll 01.11.2016

11. novembri 2016 haldusreformi juhtkomisjonide koosolekul teatasid Vara ja Alatskivi vallad, Kallaste linna juhtkomisjoni esindajatele läbirääkimiste pidamise lõpetamisest.

Juhtkomisjoni koosoleku protokoll 11.11.2016

16. novembril 2016 edastasid Vara, Alatskivi ja Peipsiääre vallad volikogude otsused ühinemisläbirääkimiste lõpetamise kohta Kallaste linnaga (Alatskivi Vallavolikogu 16.11.2016 otsus nr 78, Peipsiääre Vallavolikogu 16.11.2016 otsus nr 42, Vara Vallavolikogu 16.11.2016 otsus  nr 35) ühisel põhjusel, et ühinedes ei ole Kallaste linn võimeline katma oma kohustused ja pakkuda teenuseid samas mahus, vajab enim investeeringuid infrastruktuuri teostamiseks (tänavad, lasteaiad, kool) ning linnal puudub selleks võimekus.

29. detsembril 2016 sõlmisid Alatskivi vald, Peipsiääre vald ja Vara vald ühinemislepingu eesmärgiks moodustada ühine Peipsiääre vald.

Ühinemisleping ja selle lisad

15. veebruaril 2017 esitas Rahandusministeerium Kallaste Linnavolikogule, Alatskivi, Pala, Peipsiääre ja Vara Vallavolikogudele arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse määruse "Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu. Volikogudel tuleb esitada oma arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta maavanemale 15. maiks 2017. Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohaselt moodustatakse Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel uus haldusüksus nimega Kodavere vald.

23. ja 24. aprillil 2017 toimub Kallaste linnas haldusreformiteemaline rahvaküsitlus.

_________________________________________________________________________

RAHVAKÜSITLUS

_________________________________________________________________________

23.-24. aprillil 2017 toimus Kallaste linnas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Kallaste linna, Alatskivi valla, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamise kohta üheks suureks vallaks.

 

Rahvaküsitluse tulemused:


Nimekirja kantud küsitluses osalejaid oli kokku 742 isikut.


Küsitluspunktis hääletas 93 isikut, elektrooniliselt hääletas 3 isikut, kodus hääletajaid ei olnud.


Küsitlusel osales kokku 96 isikut, mis on 12,9 % nimekirja kantud Kallaste linna hääleõiguslikest elanikest.


Kallaste linna, Alatskivi valla, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise poolt hääletas 45 (47 %) ja vastu hääletas 51 (53 %) isikut.

 


Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 1 (23.04.2017)

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 2 (24.04.2017)

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 3 (24.04.2017)
23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg